Contact Us
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach kontaktowych.

Zostałam/-em poinformowana/-y, że Administratorem moich danych osobowych jest NEW LIFE POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, legitymująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej 7010361312 oraz numerem REGON 146423115, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem wpisu 00000440401, dalej jako „New Life Poland”.

Zostałam/-em poinformowana/-y, że New Life Poland będzie przetwarzać moje dane w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zadane przeze mnie w formularzu pytanie, na podstawie jest art. 6 ust. 1 lit. a (przetwarzanie danych na podstawie zgody osoby, której dane te dotyczą).

Zostałam/-łem również poinformowana /-y, że mam prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz ich przeniesienia jak również przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku stwierdzenia, że moje dane osobowe są przetwarzane nieprawidłowo.

Zostałam/-em ponadto poinformowana /-y, że moje dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom w państwach trzecich, tj. podmiotowi przetwarzającemu z siedzibą przy ul. Bakhtrioni 11 B, Tbilisi, 0179 Gruzja, w relacjach z którym Administrator skorzystał ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską i w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych, wymienione w treści Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.”